Logo
За проекта...

Проект „Съкровищата на дивата Тунджа - едно незабравимо преживяване”

Проекта е финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция.

Обща стойност на проекта – 141 788 евро

Изпълнители:
Сдружение „Бизенс център - Елхово” - водещ партньор
Сдружение „Одрински клуб за природни спортове” - партньор за турската страна

Река Тунджа е общ туристически ресурс за трансграничния регион и е една невероятно добра възможност за любители на природните спортове и екотуристите от България и Р.Турция да участват в общи инициативи и да прекарват сводното си време в каякинг и туризъм в съседната държава.

Целта на проекта е устойчиво управление на долното поречие на река Тунджа и превръщането му в обща и желана за двете страни туристическа дестинация. Намаляване на замърсяванията по поречието на реката, повишаване екокултурата на населението, въвличане на младите хора към активен туризъм и здравословен начин на живот, увеличаване броя на туристи посещаващи региона, което от своя страна ще насърчи предприемачеството и ще доведе до икономическо развитие в трансграничния регион по поречието на р. Тунджа.

Чрез проекта се поставят основи на дългосрочно сътрудничество в облеста на речния еко туризъм между България и Турция. Международната регата България – Турция ще бъдат ежегодно провеждана а информационния сайт на проекта и речния пътеводител ще промотират долното поречие на р.Тунджа, като интересна туристическа детинация и ще привличат еко туристи и каякари от България, Турция и други държави.

ПО ПРОЕКТА БЯХА ИЗВЪРШЕНИ СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ:

1. Закупени 11 броя лодки и екипировка за съпорт и реализация на останалите дейности по проекта.

2. Проведени 7 тридневни обучения по управление на двуместен туристически каяк. Обучението преминаха близо 100 човека от България и Турция.

3. Проучен бе плавателния участък на река Тунджа от с. Коневец до гр. Одрин, с описание на местната флора и фауна, исторически и други туристически обекти в близост до р.Тунджа, почистване на места за бивакуване маркиране и поставяне на указателни табели по трасето.

4. Организиране на международен слаум в Турция. Спортно мероприятие, което цели популяризиране на водните спортове и развитието на водния туризъм по Тунджа. Средствата ще бъдат за закупуване и инсталиране на съоръжения, организиране на мероприятието осигуровка със спасителни лодки, съдии, контролни постове, кетъринг, награждаване на участниците. От българска страна ще вземат участие 10 състезателя. Мероприятието ще продължи със спортни мероприятия и празник край реката.

5. Проведена бе екокампания и почистване на реката около населените места. В българския участък бяха почистени бреговете на реката от замърсявания причинени от местното население и риболовци. В почистването взеха участие младежи и ученици от Елхово. Дейността в Турция бе насочена основно към провеждане на еко кампания, организиране на еко форум на тема „Устойчиво използване и опазване водите на р.Тунджа“. Поставени бяха табели с текст за опазване на поречието на реката от замърсяване. Изработени са еко агитиращи флаери и плакати.

6. Предена е четеридневна международна регата България – Турция. Целта на регатата е да популяризира водния туризъм и повиши обмена на визити между любителите на водните спортове и туризма от българска и турска страна.

7. Изработен е речен пътеводител и уеб сайт с информация и снимки за туристическите обекти близо до които преминава Тунджа, както и на богатата флора и фауна по поречието на Тунджа.

8. Проведена заключителна конференция в гр. Одрин за постигнетите резултати по проекта. На нея бяха обсъдени нови възможности за развитието на водния и еко туризма в трансграничния регион.
 

 
Реализирани дейности
 
Обучение по управление на туристически каяк

Сдружение “Бизнес център - Елхово” организира обучение по управление на туристически каяк в река Тунджа. Проведени бяха 3 обучения, като част от проект „Съкровищата на дивата Тунджа – едно незабравимо преживяване“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция към Министерството на Регионалното развитие... [+] Пълен текст

Еко кампания

На 7 май се проведе Екоакция за почистване на крайбрежната ивица на река Тунджа край град Елхово. Инициативата се проведе под наслов „Да пазим реката – тя е нашето богатство!“... [+] Пълен текст

Воден поход

Проведена бе четеридневна международна регата България – Турция. Целта на регатата е да популяризира водния туризъм и повиши обмена на визити между любителите на водните спортове и туризма от българска и турска страна... [+] Пълен текст

Воден слалом

На 30.08.2015г. край град Одрин се проведе воден слалом с участието на любители каякари от Р. България и Р. Турция. Слалома бе проведен по проект „Съкровищата на дивата Тунджа - едно незабравимо преживяване” и финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция към Министерството на Регионалното развитие. Събитието имаше състезателен характер и се проведе с двуместни каяци... [+] Пълен текст

partners

This publication has been produced with the assistance of the European Union through the Bulgaria – Turkey IPA Cross-Border Programme. The contents of this publication are the sole responsibility of Association “Business Center - Elhovo" and can in no way be taken to reflect the views of the European Union or the Managing Authority of the Programme

© The treasures of wild Tundzha- one unforgettable experience
Privacy | Contacts